A COMG participou no taller organizado polo Instituto Nacional de Silicose en Compostela

O director da Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Diego López, participou o pasado 29 de novembro no taller participativo Cara a unha actividade sen risco de sílice, organizado polo Instituto Nacional de Silicose ( INS). Na intervención, centrada na exposición ao po dos traballadores das industrias extractivas e na aplicación da ITC 02.0.02, expuxo os datos do estudo realizado pola Cámara no ano 2012.

Dos resultados do informe, D. Diego López destacou a falta de concreción na normativa de referencia ( ITC 02.0.02 e ITC 02.1.01), o que provoca heteroxeneidade na documentación presentada que dificulta a súa análise; dispersión da información que prexudica o seguimento das políticas e accións preventivas desenvoltas cos traballadores e unha deficiente descrición das condicións de traballo. Segundo sinalou o director, esta realidade repercute nunha mala xestión dos recursos destinados á prevención de riscos, tal e como mostra o gran número de medicións realizadas en postos de baixa exposición.

Destacou tamén a baixa especialización dos servizos de prevención en materia mineira. Nesta liña insistiu no alto grao de responsabilidade destes servizos no éxito da aplicación das medidas preventivas, no control e seguimento das condicións de traballo, nas medicións de po e na vixilancia da saúde dos traballadores, así como na elaboración dos documentos de seguridade e saúde. E concluíu que este labor presenta, á vista da análise feita, un baixo nivel de enchemento.

Baixa concentración e exposición

O estudo mostra tamén baixos niveis de concentración de po e sílice libre, cun baixo nivel de exposición dos traballadores do sector mineiro. Así, o 97,63% das medicións presentan valores de Fracción Respirable de Po que están por baixo do 50% do Valor Límite Admisible de Exposición Diaria ( VLAED), situado en 3 mg/ m3. Ademais, o 80,22% das medicións presentan valores de concentración de sílice por baixo do 50% do VLAED, é dicir, menos de 0,1mg/ m3.

Coloquios para a prevención

O taller participativo desenvolto en Compostela enmárcase nun conxunto de coloquios sobre a sílice promovidos polo Instituto Nacional de Silicose en novembro e que levaron tamén esta acción divulgativa e preventiva a Sobradelo de Valdeorras e a Ponferrada. A iniciativa responde o convencemento de que, a pesar dos avances realizados nos últimos anos, existe marxe de mellora no control do risco por exposición á sílice cristalina respirable e de que só se pode lograr coa unión de esforzos.

Nesta liña, creáronse estes foros para favorecer debates abertos e construtivos que permitan apuntar os aspectos nos que se deberá incidir para orientar a actividade mineira cara a un control acomodado do risco. No caso de Compostela, xunto con D. Diego López, participaron o director da Asociación Galega de Áridos ( ARIGAL), D. Carlos Martínez, quen expuxo a estratexia de ARIGAL para a protección da saúde dos traballadores, e o asesor xurídico desta entidade, D. Julio César Vale, que analizou as disfuncións normativas na prevención de riscos en minería.

Interviñeron tamén representantes do Instituto Nacional de Silicose, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, da Inspección de Traballo e Seguridade Social na Coruña e de Premap Seguridade e Saúde.La COMG participó en el taller organizado por el Instituto Nacional de Silicosis en Compostela

El director de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Diego López, participó el pasado 29 de noviembre en el taller participativo Hacia una actividad sin riesgo de sílice, organizado por el Instituto Nacional de Silicosis (INS). En la intervención, centrada en la exposición al polvo de los trabajadores de las industrias extractivas y en la aplicación de la ITC 02.0.02, expuso los datos del estudio realizado por la Cámara en el año 2012.

De los resultados del informe, D. Diego López destacó la falta de concreción en la normativa de referencia (ITC 02.0.02 y ITC 02.1.01), lo que provoca heterogeneidad en la documentación presentada que dificulta su análisis; dispersión de la información que perjudica el seguimiento de las políticas y acciones preventivas desarrolladas con los trabajadores y una deficiente descripción de las condiciones de trabajo. Según señaló el director, esta realidad repercute en una mala gestión de los recursos destinados a la prevención de riesgos, tal y como muestra el gran número de mediciones realizadas en puestos de baja exposición.

Destacó también la baja especialización de los servicios de prevención en materia minera. En esta línea insistió en alto grado de responsabilidad de estos servicios en el éxito de la aplicación de las medidas preventivas, en el control y seguimiento de las condiciones de trabajo, en las mediciones de polvo y en la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como en la elaboración de los documentos de seguridad y salud. Y concluyó que esta labor presenta, a la vista del análisis hecho, un bajo nivel de cumplimentación.

Baja concentración y exposición

El estudio muestra también bajos niveles de concentración de polvo y sílice libre, con un bajo nivel de exposición de los trabajadores del sector minero. Así, el 97,63% de las mediciones presentan valores de Fracción Respirable de Polvo que están por debajo del 50% del Valor Límite Admisible de Exposición Diaria (VLAED), situado en 3 mg/m3. Además, el 80,22% de las mediciones presentan valores de concentración de sílice por debajo del 50% del VLAED, es decir, menos de 0,1mg/m3.

Coloquios para la prevención

El taller participativo desarrollado en Compostela se enmarca en un conjunto de coloquios sobre la sílice promovidos por el Instituto Nacional de Silicosis en noviembre y que llevaron también esta acción divulgativa y preventiva a Sobradelo de Valdeorras y a Ponferrada. La iniciativa responde al convencimiento de que, a pesar de los avances realizados en los últimos años, existe margen de mejora en el control del riesgo por exposición a la sílice cristalina respirable y de que sólo se puede lograr con la unión de esfuerzos.

En esta línea, se crearon estos foros para favorecer debates abiertos y constructivos que permitan apuntar los aspectos en los que se deberá incidir para orientar la actividad minera hacia un control acomodado del riesgo. En el caso de Compostela, junto con D. Diego López, participaron el director de la Asociación Gallega de Áridos (ARIGAL), D. Carlos Martínez, quien expuso la estrategia de ARIGAL para la protección de la salud de los trabajadores, y el asesor jurídico de esta entidad, D. Julio César Valle, que analizó las disfunciones normativas en la prevención de riesgos en minería.

Intervinieron también representantes del Instituto Nacional de Silicosis, de la Dirección General de Energía y Minas, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en A Coruña y de Premap Seguridad y Salud.