A Unión Europea acaba de incluír os “traballos que supoñan exposición ao po respirable de sílice cristalina xerado nun proceso de traballo” na Directiva 2004/37/CE, relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinógenos ou mutágenos durante o traballo. Este é...