ORGANIZACIÓN

A organización da Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) está recollida no Capítulo II do seu Regulamento de Réxime Interior. Os órganos de goberno da Cámara son a Asemblea, a Xunta Directiva e o presidente.

Asemblea

A asemblea é o órgano supremo de goberno e representación da COMG. Forman parte das persoas físicas ou xurídicas que realicen actividades mineiras, incluída a restauración do espazo afectado e o tratamento de residuos mineiros, dentro do ámbito territorial de Galicia.

Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano permanente de xestión, administración e proposta da COMG. Os seus membros (non menos de 10 e non máis de 40) son elixidos entre todo o electorado da COMG, clasificado en grupos e categorías, segundo determine a asemblea, de forma que teñan representación todos os intereses mineiros. Os cargos de presidente, vicepresidente 1º, vicepresidente 2º, tesoureiro e contador son elixidos polos membros da xunta directiva.

A Xunta Directiva elixiu o 1 de marzo de 2021 os seguintes cargos:

PRESIDENTE

Juan José López Muñoz
Strategic Minerals Spain

Vicepresidente 1º

D. Mónica Rodríguez López
Porriñesa de Canteiras

Vicepresidente 2º

D. José Antonio Valencia 
Erimsa

Tesoureiro-Contador

D. Diego López González
Epifanio Campo, S.L.

SECRETARIO

D. Julio César Valle

Persoal

Dirección: D.ª Arantxa Prado Santiago

Administración: D.ª Eva Barrientos Murias

Corresponden ao presidente as seguintes atribucións:

  • Convocar e dirixir as sesións da Asemblea, da Xunta Directiva e de calquera outro órgano da Cámara.
  • Executar os acordos dos órganos colexiados da Cámara.
  • Asumir e levar a representación da Cámara nos actos oficiais.
  • Representar á Cámara en actos xurídicos.

A COMG conta con comités de traballo que se encargan de cuestións específicas.

Comité de Normas

Ten a encomenda de realizar un seguimento do proceso de tramitación de novas normas e do proceso de implantación daquelas recentemente aprobadas que poidan ter incidencia no sector mineiro galego.

Comité de Información

Ten a función de mellorar o coñecemento e a imaxe social do sector, así como establecer as directrices de comunicación, tanto externa como interna.

Comité de Patrimonio e Historia

Ten a función de pór en valor o patrimonio xeolóxico e mineiro de Galicia a través de iniciativas de divulgación e promoción.

Comité de Sustentabilidade e Innovación

Ten a función de investigas novas técnicas e pór en marcha accións innovadoras que fagan ás empresas extractivas de Galicia máis eficientes e respectuosas co seu entorno.