PROCESOS ADMINISTRATIVOS

A minaría en Galicia é unha actividade que conta cun marco normativo e administrativo específico, con amplas esixencias que se desmarcan do liberalismo doutras actividades económicas. Tanto a normativa española como a galega son rigorosas cos procedementos a levar a cabo durante a fase de solicitude de dereitos mineiros, así como durante a de establecemento de garantías financeiras.

O motivo da persistencia desta intervención por parte da Administración é que os recursos minerais de Galicia son de dominio público, co que a súa explotación está ligada a concesións ou autorizacións por parte da Xunta, que sempre ten en conta o impacto que terá a apertura da mina e o interese social do seu aproveitamento e comercialización.

Procesos administrativos

Para o exercicio das competencias en materia de minería, a Xunta de Galicia conta co Consello da minería de Galicia, un órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da administración nesta materia.

La Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia establece las bases para la adjudicación de los derechos mineros.