Novas versións das normas ISO 9001 e ISO 14001

  • Trátase dos dous documentos normativos máis empregados no mundo
  • Só en España, máis de 50.000 organizacións certificaron a implantación dunha ou ambas as normas

AENOR, entidade responsable do desenvolvemento da normalización en España, acaba de publicar a versión actualizada das normas ISO 9001 e ISO 14001, na que estiveron traballando o últimos tres anos máis dun centenar de expertos de multitude de países. Elaboradas por primeiros expertos, son unha ferramenta esencial á hora de abordar un novo mercado ou proceso.

O principal obxectivo das revisións é facilitar a integración das normas nos demais Sistemas de Xestión empresarial, e que estes sexan máis accesibles para todo tipo de organizacións, especialmente do sector servizos. Así, comparten a denominada estrutura de alto nivel, común a todas as normas de xestión.

Novidades na ISO 14001

Incorpora novos requisitos como unha maior protección do medio ambiente, mediante a incorporación de prácticas para a prevención da contaminación e o uso sustentable dos recursos; a consideración da variable ambiental como un elemento estratéxico na xestión empresarial; o reforzo do papel da alta dirección no liderado do sistema de xestión; enfoque ao ciclo de vida completo; e unha comunicación máis efectiva na que a información sexa transparente, veraz, fiable e comprensible. As normas revísanse periodicamente para asegurar que se adaptan ás novas necesidades das organizacións.

Novidades na ISO 9000

A nova norma fai unha maior énfase no liderado da dirección, e ofrece unha clara orientación a resultados; a demostrar que o sistema de xestión da calidade é eficaz. Ademais, inclúe o concepto do risco; non só limitado para o efecto negativo da incerteza, senón tamén para aproveitar os escenarios que poden favorecer a consecución de resultados (oportunidades). Así mesmo, presenta unha linguaxe máis simple e claro para facilitar a súa aplicación nas organizacións, e promove unha maior eficacia na xestión da cadea de provedores.

Adaptación ás novas normas
En España, o prazo de adaptación a estas dúas novas versións das normas ISO 9001 e 14001 será de tres anos, ata setembro de 2018. AENOR apoiará ás organizacións certificadas que o soliciten, avaliando o seu grao de cumprimento dos novos requisitos e elaborando un plan de transición.
A Norma internacional ISO 14001 é a referencia mundial para a xestión ambiental, con máis de 300.000 organizacións que a aplican en 171 países. España é o quinto país do mundo e terceiro de Europa, con máis de 16.000 entidades certificadas. As vantaxes dun certificado de Xestión Ambiental son numerosas, aínda que poden resumirse en tres: transmite compromiso de forma directa e crible; obtéñense beneficios económicos pola optimización do consumo de enerxía e outros recursos e pola optimización dos procesos; e reduce riscos legais.
Por outra banda, a ISO 9001 é a norma técnica máis empregada no mundo, con 1.130.000 organizacións de 187 países certificadas, e é indicadora do compromiso coa calidade. Permite ás organizacións traballar de maneira máis eficiente e competitiva, aliñando todos os procesos da organización e facilitando o seu entendemento por todos.
Ademais, a súa correcta aplicación incrementa a produtividade e eficiencia, reducindo custos económicos. España, cunhas 43.000 organizacións que aplican esta norma, ocupa o sexto posto mundial e cuarto en Europa.