Xunta Xeral Ordinaria 29/06/2012

Convocatoria Documentación Delegación do voto

 

En virtude do acordo adoptado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada o día 14 de xuño, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro venres 29 de xuño ás 11:00 h en primeira convocatoria e ás 11:30 h en segunda convocatoria. A reunión terá lugar no Salón de Actos do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Minas de Galicia, situado na rúa Alejandro Novo González 4-baixo de Santiago de Compostela (ver mapa), coa seguinte Orde do Día:

ORDEN DO DÍA

1º. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Xunta Xeral Ordinaria do ano 2011.
2º. Informe do Presidente.
3º. Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2011.
4º. Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva.
5º. Aprobación das cotas ordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais
6º. Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos para o ano 2012.
7º. Modificación do Regulamento de Réxime Interior.
8º. Rogos e preguntas.