Xunta Xeral Ordinaria 24-03-2015

Segundo o aprobado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) celebrada con data 03/03/2015, e en cumprimento do artigo 16 do Regulamento para o Réxime Interior ( RRI), o Presidente acorda convocar Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro martes 24 de marzo; no Hotel Os Abetos de Santiago de Compostela, rúa San Lázaro s/n (ver ubicación).

A Xunta Xeral Ordinaria da COMG terá lugar ás 10:30 h en primeira convocatoria e 11:00 h en segunda, coa seguinte Orde do Día en virtude do artigo 14 do RRI:
1º. Lectura e aprobación, se procede, das actas das Xuntas Xerais Ordinaria e Extraordinaria do ano 2014.
2º. Informe do Presidente. Resumo dos acontecementos máis importantes do ano 2014.
3º. Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2014.
4º. Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva.
5º. Aprobación das cotas ordinarias e extraordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais.
6º. Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos para o ano 2015.
7º. Renovación de vocalías da Xunta Directiva: Minería Enerxética (1) e Outros (1).
8º. Rogos e preguntas.
A documentación dos temas para tratar pode descargarse no menú superior, e inclúe como anexos:
I.- INFORME DE TRANSVERSALIDADE DA COMG.
II.- INFORME INICIATIVA EUROPEA DE MATERIAS PRIMAS
III.- INFORME TRAMITACIÓN URBANÍSTICA DE EXPLOTACIÓNS MINEIRAS. MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS POLO BORRADOR DÁ LEI DO SOLO E Ou PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS.
IV.- ALEGACIÓNS Aos ESQUEMAS PROVISIONAIS DE TEMAS IMPORTANTES DA PLANIFICACIÓN HIDROGRÁFICA
V.- ALEGACIÓNS Ao BORRADOR DA LEI DO SOLO
VI.- CARTA E INFORME SOBRE As NOVIDADES LEXISLATIVAS INCLUÍDAS NA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS.
VII.- INFORME DE NOVIDADES LEXISLATIVAS E ACTUACIÓNS DA COMG. 10/2014 – 12/2014
VIII.-RESPOSTA DO CONSELLO DE CONTAS SOBRE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA DA COMG.
IX.- INFORME DE ALEGACIÓNS DO SECTOR AO BORRADOR DA LEI DE MINAS
X.- ALEGACIÓNS AO PROXECTO DE REGULAMENTO DO CONSELLO GALEGO DE ECONOMIA E COMPETITIVIDADE.
En relación á renovación de vocalías, achégase un documento explicativo do procedemento para seguir, e formulario de presentación de candidaturas.
Segundo o establecido no Regulamento para o Réxime Interior, poderán presentarse candidaturas ata o venres 20 de marzo de 2015, inclusive.
Lembramos que o censo de socios electores e elegibles estará a disposición de todos os socios nas oficinas da COMG, rúa Juan Flórez 33-35, entresollado esquerda, da Coruña, ata a finalización do prazo de presentación de candidaturas.