covid-19

Aberta convocatoria de axudas económicas para o sector industrial fronte a crisis da COVID-19

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a través da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena Empresa (SGIPYME) estableceu un programa que apoia mediante préstamos reembolsables a competitividade das empresas do sector manufactureiro no contexto de saída da crise sanitaria derivada da COVID-19.

Este programa está aliñado cos obxectivos de reactivación da economía en xeral e do sector industrial en particular, e pretende aumentar o peso relativo do sector industrial na economía e da resiliencia do sector produtivo nacional. A reactivación, ademais, debe de ser coherente co marco da Unión Europea, que apunta a unha recuperación en clave ecolóxica, aliñada co Pacto Verde Europeo, sobre a base da neutralidade climática e a economía circular e sostible.

As actuacións deben referirse a actividades na Sección C – Divisións 10 a 32 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Adicionalmente, incluiranse tamén as actividades encadradas na sección 38.3x, sempre que dispoñan no momento da solicitude da correspondente autorización de xestión de residuos, e o proxecto para realizar clasifíquese como pertencente ás operacións de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión da limpeza de chans), R6, R7, R8, R9, R11 e R12 (con exclusión do desmonte, a clasificación, o secado, o acondicionamento, o reenvasado, a combinación ou a mestura).

O sector extractivo non é beneficiario por tanto destas axudas, pero si algunhas das súas actividades auxiliares:

2320.- Fabricación de produtos cerámicos refractarios

2331.- Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica

2332.- Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción

2341.- Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental

2343.- Fabricación de aisladores e pezas illantes de material cerámico

2344.- Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico

2349.- Fabricación doutros produtos cerámicos

2351.- Fabricación de cemento

2352.- Fabricación de cal e xeso

2361.- Fabricación de elementos de formigón para a construción

2362.- Fabricación de elementos de xeso para a construción

2363.- Fabricación de formigón fresco

2364.- Fabricación de morteiro

2365.- Fabricación de fibrocemento

2369.- Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento

2370.- Corte, tallado e acabado da pedra

2391.- Fabricación de produtos abrasivos

2399.- Fabricación doutros produtos minerais non metálicos n. c.ou. p.

Dentro das actuacións subvencionables atópanse aqueles investimentos destinados a avanzar cara a:

  • A dixitalización, entendida como o uso intensivo e a escala industrial dos habilitadores dixitais en procesos produtivos.
  • A redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.
  • A introdución da economía circular no proceso produtivo.
  • A prevención da contaminación da atmosfera, os recursos hídricos ou o chan.

Os destinatarios son empresas privadas do sector manufactureiro con personalidade xurídica propia que leven a cabo proxectos de investimento industrial produtivo. As condicións de financiamento son especialmente vantaxosas para pemes. Por unha banda, con tipos de interese moi atractivos, especialmente durante os tres primeiros anos, de forma diferencial ás grandes empresas. E por outra, fixando o tope de financiamento por empresa de 800.000 euros, sen ter en conta o seu tamaño.

Trátase dun apoio financeiro en réxime de concorrencia competitiva e a axuda outorgada en forma de préstamos reembolsables poderá amortizarse en 6 anos con 3 de carencia.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o próximo 20 de agosto. Consulta aquí as condicións e o método de presentación de solicitudes.