A Xunta Xeral avaliou a actividade da COMG

A Cámara Oficial Mineira de Galicia desenvolveu a finais do pasado marzo a xunta xeral ordinaria anual, co obxectivo de avaliar a actividade de 2014 e coñecer as previsións de accións e gastos para 2015. Ademais, con motivo da xunta, os membros da entidade cameral recibiron numerosa documentación e diversos informes sobre temas de máximo interese para o sector. Os asuntos abordados nesta xunta xeral ordinaria foron anteriormente avaliados pola Xunta Directiva, na súa reunión do 3 de marzo.

O presidente, D. Juan de Deus Martín Aparicio, presentou o informe da actividade desenvolta en 2014 e os primeiros datos de 2015, que veñen corroborar a relevancia da actividade da COMG nos campos do asesoramento, a divulgación e a promoción do sector mineiro. Así, só ata febreiro, xa se atenderon preto de 30 consultas e rexistráronse 66.852 visitas á web. Ademais, emitíronse nove dossieres normativos e 58 dossieres de prensa.

O intenso labor deste comezo de ano reflíctese tamén no número de reunións mantidas con representantes institucionais e outros, cunha ducia de encontros, e nas 18 revisións de instrumentos de ordenación e normas con afección para a actividade extractiva. Ademais, os representantes da COMG asistiron a un acto de homenaxe a Isidro Parga-Pondal e colaboraron na organización dunha xornada sobre Restauración de areneras.

ACTIVIDADE DESENVOLTA
No que se refire ao balance de actividade de 2014, o informe rexistra máis dun cento de consultas atendidas e preto de 78.200 visitas ao portal web corporativo. Outros datos destacables son a emisión de 30 circulares informativas e 42 dossieres normativos, ademais do resumo de prensa diario que se remite aos membros.
Os dez cursos de formación preventiva organizados coa colaboración do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, nos que se formaron 200 traballadores, sen custo para as empresas nin para os traballadores; a organización da xornada de presentación do Proxecto Atlanterra, do IGME, que reuniu máis dun cento de persoas en Santiago; a colaboración e asistencia a diversos encontros de interese para o sector e a tradicional celebración de Santa Bárbara son outras das accións desenvoltas pola Cámara a favor da formación e a divulgación do sector.
PROMOCIÓN E DEFENSA DO SECTOR MINEIRO
No informe detalláronse tamén as preto de 40 reunións que os representantes da Cámara mantiveron con distintos representantes políticos e institucionais co obxectivo de promover a boa imaxe do sector mineiro galego e defender os seus intereses. Ademais, os distintos comités da Cámara mantiveron diversas xuntas co fin de analizar cuestións de actualidade que lle afectan ao sector e definir actuacións ao respecto.
Durante 2014 realizáronse preto de 20 informes sobre temas que repercuten na actividade extractiva e revisáronse 50 plans de ordenación territorial ou urbanística e outros proxectos con incidencia na minería. Así mesmo, presentáronse máis dunha ducia de alegacións en defensa dos intereses do sector mineiro galego.
Deles fai falta destacar os informes sobre a tramitación urbanística de explotacións mineiras e as modificacións introducidas polo borrador da lei do chan e o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, a iniciativa europea de materias primas ou a modificación do sistema geodésico de referencia para a definición dos dereitos mineiros.
Son destacables tamén as alegacións ao borrador de lei do chan, aos Esquemas Provisionais de Temas Importantes das catro demarcacións hidrográficas, ao proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (no que se inclúe a creación do Imposto Compensatorio Ambiental Mineiro e modifícase a tramitación e caducidade dos dereitos mineiros), ao borrador de lei de minas estatal ou ao proxecto de regulamento do Consello Galego de Economía e Competitividade.
CONVENIOS E SUBVENCIÓNS
Por outra banda, o informe do presidente incluíu os datos dos convenios e subvencións, polos que a Cámara Oficial Mineira de Galicia recibiu, no exercicio 2014, 99.425,71 euros. Deste total, 40.376 euros correspóndense co convenio asinado coa Consellería de Economía e Industria para o desenvolvemento de accións de interese xeral para o sector nos campos da comunicación, ás que se destinaron 10.000 euros; do asesoramento, información e documentación ao sector, que representaron 25.000 euros; e de promoción social e cooperación con outras entidades, nas que se investiron 5.376 euros.
Con data 07/05/2014 asinouse coa Consellería de Economía e Industria o convenio para a actualización e mantemento do Censo Catastral Mineiro de Galicia. Froito deste acordo, ademais de manter o sistema e o acceso público, actualizáronse máis de 150 dereitos mineiros e revisáronse preto de 550. Así mesmo, mellorouse a seguridade e incorporáronse novos servizos, como a procura de dereitos históricos ou cancelados no visor de acceso restrinxido, ou a publicación da malla de cuadriculas mineiras no novo sistema geodésico de referencia.
Así mesmo, a Cámara recibiu do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo un total de 19.049,71 euros, destinados a cubrir os gastos de organización dos cursos de formación preventiva desenvoltos en 2014 no marco da ITC 02.1.02.
XESTIÓN DA XUNTA DIRECTIVA
Entre as cuestións abordadas na xunta xeral ordinaria figurou tamén a aprobación da xestión da Xunta Directiva. Nas reunións mantidas entre setembro de 2014 e marzo deste ano adoptáronse máis de 50 acordos a favor da defensa e promoción dos intereses do sector mineiro e de mellorar os servizos e funcións que a Cámara ten encomendados a favor dos seus socios.