Un informe prevé la escasez de catorce materias primas minerales fundamentales

Bruxelas, 17 de xuño de 2010
As materias primas son parte esencial tanto dos produtos de alta tecnoloxía como dos produtos de consumo diario, tales como os teléfonos móbiles, os módulos fotovoltaicos de capa fina, as baterías de iones de litio, o cable de fibra óptica, os combustibles sintéticos, etc. Pero, segundo un informe dun grupo de expertos presidido pola Comisión Europea publicado hoxe, a súa dispoñibilidade está sometida a unha presión cada vez maior. Neste informe, que ofrece por primeira vez unha visión de conxunto da situación do acceso ás materias primas na UE, os expertos consideran «fundamentais» catorce materias primas de entre os corenta e un minerais e metais analizados. A demanda crecente de materias primas explícase polo crecemento das economías en desenvolvemento e as novas tecnoloxías emerxentes.
A lista estableceuse no marco da iniciativa da UE de 2008 relativa ás materias primas1, en estreita cooperación cos Estados membros e as partes interesadas. Os resultados do informe utilizaranse para elaborar unha próxima comunicación relativa ás estratexias para garantir o acceso ás materias primas que a Comisión publicará no outono de 2010. Antonio Tajani, Vicepresidente da Comisión responsable de Industria e Emprendemento, declarou: «O informe que se presenta hoxe é unha contribución moi valiosa aos nosos esforzos por garantir que o acceso das empresas ás materias primas non se vexa obstaculizado.
Necesitamos xogo limpo nos mercados exteriores e un marco adecuado para promover a subministración sustentable de materias primas a partir de fontes da UE, así como mellorar a eficiencia dos recursos e aumentar a utilización da reciclaxe. O noso obxectivo é velar por que a industria europea poida seguir desempeñando un papel de primeira orde no ámbito das novas tecnoloxías e a innovación, e debemos garantir que temos os elementos necesarios para iso». O grupo de expertos considera que catorce materias primas minerais son fundamentais para a Unión Europea: antimonio, berilio, cobalto, espato flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, niobio, metais do grupo do platino ( PGM), terras raras, tantalio e volframio.
As previsións indican que a demanda dunha serie de materias primas fundamentais podería máis que triplicarse entre 2006 e 2030.

O alto risco que corre a subministración das materias primas fundamentais débese a que unha gran parte da produción mundial procede principalmente duns poucos países: China ( antimonio, espato flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, terras raras e volframio), Rusia ( PGM), República Democrática do Congo ( cobalto e tantalio) e Brasil ( niobio e tantalio). A concentración da produción vese agravada en moitos casos polos baixos índices de sustituibilidad e reciclaxe.
Moitas economías emerxentes están a aplicar estratexias de desenvolvemento industrial mediante instrumentos comerciais, fiscais e de investimento destinados a reservar a súa base de recursos para o seu uso exclusivo. Unha das forzas máis poderosas que inflúen na importancia económica que terán as materias primas no futuro é o cambio tecnolóxico. Cabe pensar que devandito cambio poida aumentar drasticamente a demanda dalgunhas materias primas (véxanse as previsións no memorando MEMO/10/263).
As principais tecnoloxías emerxentes que necesitan materias primas fundamentais son o óxido de estaño e antimonio e os microcondensadores ( antimonio), as baterías de iones de litio e os combustibles sintéticos ( cobalto), os módulos fotovoltaicos de capa fina, os circuítos integrados e os diodos emisores de luz branca ( galio), o cable de fibra óptica e as tecnoloxías ópticas infravermellas ( germanio), as pantallas e os módulos fotovoltaicos de capa fina (indio), as pilas de combustible e os catalizadores (platino – PGM–), os catalizadores e a desalación de auga de mar ( paladio – PGM–), os microcondensadores e as ferroaleaciones ( niobio), os imáns permanentes e a tecnoloxía láser ( neodimio –terra rara–) e os microcondensadores e a tecnoloxía médica ( tantalio).

Para superar os problemas actuais, o grupo recomenda:

  • actualizar a lista de materias primas fundamentais da UE cada cinco anos e ampliar o alcance da avaliación da criticidad
  • adoptar medidas para mellorar o acceso aos recursos primarios
  • adoptar medidas para mellorar a eficiencia da reciclaxe de materias primas ou produtos que conteñen materias primas
  • fomentar as substitución de determinadas materias primas, en particular mediante a promoción da investigación sobre substitutos de materias primas fundamentais
  • mellorar a eficiencia material xeneral das materias primas fundamentais.

Pode consultarse a lista completa de recomendacións no memorando MEMO/10/263.

 Un informe prevé la escasez de catorce materias primas minerales fundamentales

Bruselas, 17 de junio de 2010

Las materias primas son parte esencial tanto de los productos de alta tecnología como de los productos de consumo diario, tales como los teléfonos móviles, los módulos fotovoltaicos de capa fina, las baterías de iones de litio, el cable de fibra óptica, los combustibles sintéticos, etc. Pero, según un informe de un grupo de expertos presidido por la Comisión Europea publicado hoy, su disponibilidad está sometida a una presión cada vez mayor. En este informe, que ofrece por primera vez una visión de conjunto de la situación del acceso a las materias primas en la UE, los expertos consideran «fundamentales» catorce materias primas de entre los cuarenta y un minerales y metales analizados. La demanda creciente de materias primas se explica por el crecimiento de las economías en desarrollo y las nuevas tecnologías emergentes. La lista se estableció en el marco de la iniciativa de la UE de 2008 relativa a las materias primas1, en estrecha cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas. Los resultados del informe se utilizarán para elaborar una próxima comunicación relativa a las estrategias para garantizar el acceso a las materias primas que la Comisión publicará en otoño de 2010.

Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión responsable de Industria y Emprendimiento, ha declarado: «El informe que se presenta hoy es una contribución muy valiosa a nuestros esfuerzos por garantizar que el acceso de las empresas a las materias primas no se vea obstaculizado. Necesitamos juego limpio en los mercados exteriores y un marco adecuado para promover el suministro sostenible de materias primas a partir de fuentes de la UE, así como mejorar la eficiencia de los recursos y aumentar la utilización del reciclaje. Nuestro objetivo es velar por que la industria europea pueda seguir desempeñando un papel de primer orden en el ámbito de las nuevas tecnologías y la innovación, y debemos garantizar que tenemos los elementos necesarios para ello».

El grupo de expertos considera que catorce materias primas minerales son fundamentales para la Unión Europea: antimonio, berilio, cobalto, espato flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, niobio, metales del grupo del platino (PGM), tierras raras, tantalio y volframio. Las previsiones indican que la demanda de una serie de materias primas fundamentales podría más que triplicarse entre 2006 y 2030.

El alto riesgo que corre el suministro de las materias primas fundamentales se debe a que una gran parte de la producción mundial procede principalmente de unos pocos países: China (antimonio, espato flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, tierras raras y volframio), Rusia (PGM), República Democrática del Congo (cobalto y tantalio) y Brasil (niobio y tantalio). La concentración de la producción se ve agravada en muchos casos por los bajos índices de sustituibilidad y reciclaje.

Muchas economías emergentes están aplicando estrategias de desarrollo industrial mediante instrumentos comerciales, fiscales y de inversión destinados a reservar su base de recursos para su uso exclusivo. Una de las fuerzas más poderosas que influyen en la importancia económica que tendrán las materias primas en el futuro es el cambio tecnológico. Cabe pensar que dicho cambio pueda aumentar drásticamente la demanda de algunas materias primas (véanse las previsiones en el memorando MEMO/10/263).

Las principales tecnologías emergentes que necesitan materias primas fundamentales son el óxido de estaño y antimonio y los microcondensadores (antimonio), las baterías de iones de litio y los combustibles sintéticos (cobalto), los módulos fotovoltaicos de capa fina, los circuitos integrados y los diodos emisores de luz blanca (galio), el cable de fibra óptica y las tecnologías ópticas infrarrojas (germanio), las pantallas y los módulos fotovoltaicos de capa fina (indio), las pilas de combustible y los catalizadores (platino –PGM–), los catalizadores y la desalación de agua de mar (paladio –PGM–), los microcondensadores y las ferroaleaciones (niobio), los imanes permanentes y la tecnología láser (neodimio –tierra rara–) y los
microcondensadores y la tecnología médica (tantalio).

Para superar los problemas actuales, el grupo recomienda:

  • actualizar la lista de materias primas fundamentales de la UE cada cinco años y ampliar el alcance de la evaluación de la criticidad;
  • adoptar medidas para mejorar el acceso a los recursos primarios;
  • adoptar medidas para mejorar la eficiencia del reciclaje de materias primas o productos que contienen materias primas;
  • fomentar las sustitución de determinadas materias primas, en particular mediante la promoción de la investigación sobre sustitutos de materias primas fundamentales;
  • mejorar la eficiencia material general de las materias primas fundamentales.

Puede consultarse la lista completa de recomendaciones en el memorando MEMO/10/263.