Proxecto de Decreto de aprobación do Plan Director de Rede Natura en información pública

No DOG de data 17/07/2012 publícase o ANUNCIO do 5 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

O prazo de información pública dado é de 2 meses, e terminará o 17 de setembro de 2012.