La Diputación de Pontevedra convoca 20 becas para alumnos de la Escuela de Canteros

A Deputación de Pontevedra convoca 20 bolsas para alumnos da Escola de Canteiros A Deputación de Pontevedra convoca de fronte ao próximo curso académico 20 bolsas de estudos para alumnos matriculados na Escola de Canteiros, residentes na provincia de Pontevedra. A duración de cada bolsa será dun curso académico completo e está dotada con 1.000 euros.
BASES
1. As bolsas de estudos convocadas están dotadas con 1.000 € cada unha e poderán optar a elas os que reúnan calquera destas condicións: Estar matriculado na Escola de Canteiros. Residir actualmente na provincia de Pontevedra.
2. Os aspirantes presentarán no Rexistro Xeral da Deputación Provincial, solicitude dirixida ao Ilmo. Sr. Presidente, no prazo comprendido desde a publicación desta convocatoria no BOP ata o 30 de outubro do presente ano, acompañada dos seguintes documentos: Certificación de cualificacións obtidas nos últimos estudos, tanto os efectuados na propia Escola de Canteiros como en calquera outro Centro de Ensino. Fotocopia da última declaración da Renda da unidade familiar ou certificación de haber dos pais expedida polo Centro ou empresa na que presten servizos se non fixesen declaración da Renda, que poderá substituírse por declaración xurada trabállanse por conta propia e non efectuaron declaración da Renda. Fotocopia do Libro de Familia para acreditar o número de membros que a compoñen.
3. Terán prioridade os nados na provincia de Pontevedra ou con residencia mínima de cinco anos en calquera dos seus Municipios, o que se acreditará mediante a certificación correspondente.
4. Co fin de discernir os méritos dos aspirantes e propoñer á Corporación os que resulten seleccionados, constituirase un Tribunal integrado polos seguintes membros: Presidente: O titular da Deputación ou Deputado no que delegue. Vogais: O Deputado Presidente da Comisión de Cultura. O Director da Escola de Canteiros. O Xefe do Servizo de Cultura. Secretario: O titular da Corporación ou funcionario no que delegue.
5. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, reunirase o Tribunal e, á vista dos méritos e medios económicos dos solicitantes, formulará proposta á Corporación dos que consideren acredores das Bolsas de estudos por orde de preferencia.
6. Unha vez terminado cada curso, os bolseiros presentarán na Sección de Cultura da Deputación, certificación académica das cualificacións obtidas.
7. As Bolsas de estudos concederánselle a aqueles que aprobasen o curso completo entre xuño e setembro.
8. A interpretación e aplicación das presentes Bases queda reservada ao Tribunal, quen resolverá igualmente aqueles extremos non previstos nas mesmas.
Pontevedra, 15 de xuño de 2010


La Diputación de Pontevedra convoca 20 becas para alumnos de la Escuela de Canteros

La Diputación de Pontevedra convoca de cara al próximo curso académico 20 bolsas de estudios para alumnos matriculados en la Escuela de Canteros, residentes en la provincia de Pontevedra. La duración de cada beca será de un curso académico completo y está dotada con 1.000 euros.

 

BASES

1. Las bolsas de estudios convocadas están dotadas con 1.000 € cada una y podrán optar a ellas los que reúnan cualquiera de estas condiciones:

 • Estar matriculado en la Escuela de Canteros.
 • Residir actualmente en la provincia de Pontevedra.

2. Los aspirantes presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial, solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente, en el plazo comprendido desde la publicación de esta convocatoria en el BOP hasta el 30 de octubre del presente año, acompañada de los siguientes documentos:

 • Certificación de calificaciones obtenidas nos últimos estudios, tanto los efectuados en la propia Escuela de Canteros como en cualquiera otro Centro de Enseñanza.
 • Fotocopia de la última declaración de la Renta de la unidad familiar o certificación de haber de los padres expedida por el Centro o empresa en la que presten servicios si no hicieran declaración de la Renta, que podrá sustituirse por declaración jurada se trabajan por cuenta propia y no efectuaron declaración de la Renta.
 • Fotocopia del Libro de Familia para acreditar el número de miembros que la componen.

3. Tendrán prioridad los nacidos en la provincia de Pontevedra o con residencia mínima de cinco años en cualquiera de sus Municipios, lo que se acreditará mediante la certificación correspondiente.

4. Con el fin de discernir los méritos de los aspirantes y proponer a la Corporación los que resulten seleccionados, se constituirá un Tribunal integrado por los siguientes miembros:

 • Presidente: El titular de la Diputación o Diputado en el que delegue.
 • Vocales:
  • El Diputado Presidente de la Comisión de Cultura.
  • El Director de la Escuela de Canteros.
  • El Jefe del Servicio de Cultura.
 • Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en el que delegue.

5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se reunirá el Tribunal y, a la vista de los méritos y medios económicos de los solicitantes, formulará propuesta a la Corporación de los que consideren acreedores de las Bolsas de estudios por orden de preferencia.

6. Una vez terminado cada curso, los becarios presentarán en la Sección de Cultura de la Diputación, certificación académica de las calificaciones obtenidas.

7. Las Bolsas de estudios se le concederán a aquellos que hayan aprobado el curso completo entre junio y septiembre.

8. La interpretación y aplicación de las presentes Bases queda reservada al Tribunal, quien resolverá igualmente aquellos extremos no previstos en las mismas.

Pontevedra, 15 de junio de 2010