La COMG apuesta por la transparencia

O Consello de Contas fiscalizará a partir deste ano a xestión económica e financeira da Cámara Oficial Mineira de Galicia. Así llo transmitiu o organismo á entidade que preside D. Juan de Deus Martín Aparicio, en resposta á consulta feita pola Cámara, segundo acordo da Xunta Directiva, sobre o deber de someterse a fiscalización, no marco da súa aposta pola transparencia.

O interese da Cámara por cumprir cos máximos requisitos de transparencia na súa xestión económica e financeira levouna a consultar, ao longo do ano 2014, o seu deber de render contas, dada a súa condición de Corporación de Dereito Público e Órgano Consultivo da Administración e a similitude que a entidade ten por lei coas cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación, que si están suxeitas a fiscalización.

A resposta chegou neste 2015, coa confirmación de que a COMG debe someterse a fiscalización do Consello de contas, tal e como sinalaba a propia entidade, como organismo pertencente ao sector público da Comunidade Autónoma, a efectos de fiscalización, que ademais xestiona unhas taxas públicas, as taxas por dereitos de rexistro e recárgoo sobre o canon de superficie, en contraprestación polas funcións e servizos públicos que ten encomendados por lei.

COMPROMISO E ANTICIPACIÓN

A iniciativa da Cámara Oficial Mineira de Galicia de someter as súas contas a supervisión poñen de manifesto “o compromiso da administración mineira galega coa transparencia na xestión das súas entidades dependentes, ademais de anticiparse ao propio goberno autonómico”. Así o considera a entidade cameral, despois de que nestes días anunciásese unha nova norma que reforzará o labor fiscalizador do Consello de Contas. Segundo a lei que se prevé aprobar proximamente, ademais da as administracións e entidades públicas, o organismo poderá esixirlles información fiscal ás empresas e particulares que reciban diñeiro público, como vía para loitar contra a corrupción.La COMG apuesta por la transparencia

El Consello de Contas fiscalizará a partir de este año la gestión económica y financiera de la Cámara Oficial Mineira de Galicia. Así se lo transmitió el organismo a la entidad que preside D. Juan de Dios Martín Aparicio, en respuesta a la consulta hecha por la Cámara, según acuerdo de la Junta Directiva, sobre el deber de someterse la fiscalización, en el marco de su apuesta por la transparencia.

El interés de la Cámara por cumplir con los máximos requisitos de transparencia en su gestión económica y financiera la llevó a consultar, a lo largo del año 2014, su deber de rendir cuentas, dada su condición de Corporación de Derecho Público y Órgano Consultivo de la Administración y la similitud que la entidad tiene por ley con las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, que sí están sujetas la fiscalización

La respuesta llegó en este 2015, con la confirmación de que la COMG debe someterse la fiscalización del Consejo de cuentas, tal y como señalaba la propia entidad, como organismo perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma, a efectos de fiscalización, que además gestiona unas tasas públicas, las tasas por derechos de registro y lo recargo sobre el canon de superficie, en contraprestación por las funciones y servicios públicos que tiene encomendados por ley.

COMPROMISO Y ANTICIPACIÓN

A iniciativa de la Cámara Oficial Minera de Galicia de someter sus cuentas a supervisión ponen de manifiesto “el compromiso de la administración minera gallega con la transparencia en la gestión de sus entidades dependientes, además de anticiparse al propio gobierno autonómico”. Así lo considera la entidad cameral, después de que en estos días se anunciara una nueva norma que reforzará la labor fiscalizadora del Consello de Contas. Según la ley que se prevé aprobar próximamente, además de a las administraciones y entidades públicas, el organismo podrá exigirles información fiscal a las empresas y particulares que reciban dinero público, como vía para luchar contra la corrupción.