Instrución 3/2013. Admisión de seguros de caución como garantía financeira en plans de restauración

Instrución 3/2013, do 12 de abril, pola que se comunican os criterios da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas relativos ás condicións e requisitos a esixir para a admisión dos seguros de caución como garantía financeira co obxecto de asegurar o cumprimento do plan de restauración autorizado, en aplicación do Real Decreto 975/2008, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras.