Instrución 6/2010 de DXIEM sobre bombas de calor xeotérmicas

Instrución 6/2010, do 20 de setembro, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, para que as instalacións que empregan bombas de calor geotérmicas para a produción de calefacción, auga quente sanitaria e/ou refrixeración poidan ser consideradas como instalacións que empregan fontes de enerxía renovables.

A fin de establecer un criterio común de aplicación, dentro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (DGIEM), para todas as unidades administrativas que tramitan expedientes nos que se aproveita a enerxía geotérmica, a través de instalacións constituídas, de maneira xeral, por sistemas de captación geotérmicos e polo emprego de bombas de calor xeotérmicas ( BCG), que permitan dotar aos edificios de calefacción, auga quente sanitaria (ACS) e/ou refrixeración, redáctase a seguinte instrución.
Ademais, esta instrución, debido á ausencia de lexislación nacional ou autonómica que sexa de aplicación, pretende aclarar a tramitación de instalacións que empregan BCG para a produción de calefacción, auga quente sanitaria e/ou refrixeración nos edificios, xa que os interesados en presentar solicitudes deste tipo de aproveitamentos enerxéticos en Galicia levan tempo producíndose e teñen trazas de continuar aumentando, debido aos bos resultados obtidos, desde un punto de vista enerxético, naquelas instalacións postas en funcionamento na nosa comunidade autónoma (a DGIEM dispón dos datos correspondentes a 4 instalacións incluídas no plan demostrativo desenvolto no ano 2009, que están a disposición dos departamentos territoriais para a súa consulta).
Á hora de interpretar conceptos e de establecer definicións no campo da enerxía geotérmica, seguiranse, para os efectos de aplicar esta instrución, as liñas marcadas polo grupo de traballo da Plataforma Tecnolóxica Española da Geotermia ( Geoplat) e do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España ( IGME), e teremos:
-Concepto da enerxía geotérmica: trátase do aproveitamento de recursos someros de moi baixa temperatura. -Definición de aproveitamento da enerxía geotérmica de moi baixa temperatura: son aquelas instalacións que aproveitan a enerxía almacenada no terreo ou nas augas subterráneas a temperaturas inferiores aos 30 º C. -Características destas instalacións geotérmicas: aproveitan a enerxía térmica destes recursos almacenada no subsolo pouco profundo (menos de 250 m de profundidade) no lugar onde se captan, incluíndo as captacións de calor asociadas aos elementos construtivos da edificación ou tamén as captacións de calor aproveitando a enerxía das augas que aparecen nos desterros das obras que se están desenvolvendo, e que ata o momento tiñan que ser bombeadas para a súa extracción.
A enerxía renovable pode captarse de maneira moi eficiente debido á gran estabilidade térmica do subsolo, ou das augas que afloran nos desterros, fronte ás oscilacións térmicas estacionais que sofre o ambiente. 1. Ámbito de aplicación.
Esta instrución será de aplicación ás instalacións para o aproveitamento da enerxía geotérmica da moi baixa temperatura (entendendo, para os efectos de aplicación desta Instrución, que a moi baixa temperatura é a cantidade de enerxía térmica cuxo aproveitamento, segundo a temperatura de utilización, sitúase por baixo dos 30 º C), que empreguen as BCG para realizar un intercambio de calor co terreo a través dun fluído caloportador que circula, en circuíto pechado, entre a devandita máquina e o terreo, co obxecto de dotar aos edificios de calefacción, ACS e/ou refrixeración.
Tamén entran no ámbito de aplicación desta instrución os aproveitamentos da enerxía captada das augas que aparecen en destérrelos que se fan nas obras de edificación para levar a cabo as súas correspondentes cimentacións, estes aproveitamentos faranse en circuíto aberto.


Instrucción 6/2010 de DXIEM sobre bombas de calor geotérmicas

Instrucción 6/2010, de 20 de septiembre, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, para que las instalaciones que emplean bombas de calor geotérmicas para la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y/o refrigeración puedan ser consideradas como instalaciones que emplean fuentes de energía renovables.

A fin de establecer un criterio común de aplicación, dentro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM), para todas las unidades administrativas que tramitan expedientes en los que se aprovecha la energía geotérmica, a través de instalaciones constituidas, de manera general, por sistemas de captación geotérmicos y por el empleo de bombas de calor geotérmicas (BCG), que permitan dotar a los edificios de calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) y/o refrigeración, se redacta la siguiente instrucción.

Además, esta instrucción, debido a la ausencia de legislación nacional o autonómica que sea de aplicación, pretende aclarar la tramitación de instalaciones que emplean BCG para la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y/o refrigeración en los edificios, ya que los interesados en presentar solicitudes de este tipo de aprovechamientos energéticos en Galicia llevan tiempo produciéndose y tienen trazas de continuar aumentando, debido a los buenos resultados obtenidos, desde un punto de vista energético, en aquellas instalaciones puestas en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma (la DGIEM dispone de los datos correspondientes a 4 instalaciones incluidas en el plan demostrativo desarrollado en el año 2009, que están la disposición de los departamentos territoriales para su consulta).

A la hora de interpretar conceptos y de establecer definiciones en el campo de la energía geotérmica, se seguirán, a los efectos de aplicar esta instrucción, las líneas marcadas por el grupo de trabajo de la Plataforma Tecnológica Española de la Geotermia (Geoplat) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y tendremos:

-Concepto de la energía geotérmica: se trata del aprovechamiento de recursos someros de muy baja temperatura.
-Definición de aprovechamiento de la energía geotérmica de muy baja temperatura: son aquellas instalaciones que aprovechan la energía almacenada en el terreno o en las aguas subterráneas a temperaturas inferiores a los 30 ºC.
-Características de estas instalaciones geotérmicas: aprovechan la energía térmica de estos recursos almacenada en el subsuelo poco profundo (menos de 250 m de profundidad) en el lugar donde se captan, incluyendo las captaciones de calor asociadas a los elementos constructivos de la edificación o también las captaciones de calor aprovechando la energía de
las aguas que aparecen en los destierros de las obras que se están desarrollando, y que hasta el momento tenían que ser bombeadas para su extracción.

La energía renovable puede captarse de manera muy eficiente debido a la gran estabilidad térmica del subsuelo, o de las aguas que afloran en los destierros, frente a las oscilaciones térmicas estacionales que sufre el ambiente.

1. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación a las instalaciones para el aprovechamiento de la energía geotérmica de la muy baja temperatura (entendiendo, a los efectos de aplicación de esta Instrucción, que la muy baja temperatura es la cantidad de energía térmica cuyo aprovechamiento, según la temperatura de utilización, se sitúa por debajo de los 30 ºC), que empleen las BCG para realizar un intercambio de calor con el terreno a través de un fluido caloportador que circula, en circuito cerrado, entre dicha máquina y el terreno, con el objeto de dotar a los edificios de calefacción, ACS y/o refrigeración.

También entran en el ámbito de aplicación de esta instrucción los aprovechamientos de la energía captada de las aguas que aparecen en los destierres que se hacen en las obras de edificación para llevar a cabo sus correspondientes cimentaciones, estos aprovechamientos se harán en circuito abierto.