ORGANIZACIÓN

A organización da Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) está recollida no Capítulo II do seu Regulamento de Réxime Interior. Os órganos de goberno da Cámara son a Asemblea, a Xunta Directiva e o presidente.

Asamblea

A asemblea é o órgano supremo de goberno e representación da COMG. Forman parte das persoas físicas ou xurídicas que realicen actividades mineiras, incluída a restauración do espazo afectado e o tratamento de residuos mineiros, dentro do ámbito territorial de Galicia.

Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano permanente de xestión, administración e proposta da COMG. Os seus membros (non menos de 10 e non máis de 40) son elixidos entre todo o electorado da COMG, clasificado en grupos e categorías, segundo determine a asemblea, de forma que teñan representación todos os intereses mineiros. Os cargos de presidente, vicepresidente 1º, vicepresidente 2º, tesoureiro e contador son elixidos polos membros da xunta directiva.

A Xunta Directiva elixiu o 30 de outubro de 2013 os seguintes cargos:

PRESIDENTE

D. Juan de Dios Martín Aparicio
General de Hormigones S.A., Áridos

Vicepresidente 1º

D. David Fernández Sanromán
David Fernández Grande S.L., Granito

Vicepresidente 2º

D. Saturnino Arias Fraga
Grupo MYNHOR, Áridos

Tesoureiro-Contador

D. Benigno Amor Barreiro
Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia, Aguas de balnearios

DIRECTOR-SECRETARIO

D. Diego López González

Personal

Secretario: D. Diego López González
Técnico e administración: Dª. Atocha Ramos Martínez
Técnico: Dª. María Vázquez Armesto

Corresponden ao presidente as seguintes atribucións:

  • Convocar e dirixir as sesións da Asemblea, da Xunta Directiva e de calquera outro
    órgano da Cámara.
  • Executar os acordos dos órganos colexiados da Cámara.
  • Asumir e levar a representación da Cámara nos actos oficiais.
  • Representar á Cámara en actos xurídicos.

A COMG conta con comités de traballo que se encargan de cuestións específicas.

Comité de Normas

Ten a encomenda de realizar un seguimento do proceso de tramitación de novas normas e do proceso de implantación daquelas recentemente aprobadas que poidan ter incidencia no sector mineiro galego.

Comité de Información

Ten a función de mellorar o coñecemento e a imaxe social do sector, así como establecer as directrices de comunicación, tanto externa como interna.

Comité de Patrimonio e Historia

Ten a función de pór en valor o patrimonio xeolóxico e mineiro de Galicia a través de iniciativas de divulgación e promoción.