Brexit-periodo-transicion

Como serán os intercambios comerciais tras o Brexit

O próximo 1 de xaneiro ás 00.00 horas farase efectiva a saída do Reino Unido da UE, e as distintas empresas e operadores deberán ter en conta determinadas cuestións sobre os intercambios comerciais con Reino Unido (excepto Irlanda do Norte) con independencia de que se logre ou non un acordo para a futura relación entre a UE e Reino Unido:

  • Os envíos e recepcións de mercadorías a e desde Reino Unido deberanse formalizar en declaracións aduaneiras.
  • Para a presentación de declaracións é necesario dispoñer dun número EORI rexistrado nun estado membro da Unión Europea. No caso de España pódese obter a través da sede electrónica da axencia tributaria.
  • A presentación de declaracións pódese efectuar polos propios operadores ou utilizando un representante aduaneiro.
  • Algúns tipos de mercadorías están suxeitas a controis por parte doutros organismos diferentes da aduana polo que resulta imprescindible informarse da tramitación que é necesaria realizar ante eles antes de levar a cabo á importación ou exportación. Pode atopar máis información nesta ligazón ou ben consultar a Carta respecto diso emitida pola Axencia Tributaria. Tamén pode consultar as medidas aplicables a cada mercadoría en función da súa clasificación arancelaria.
  • Irlanda do Norte, aínda que forma parte do territorio aduaneiro do Reino Unido, continuará aplicando normativa da Unión en materia de aduanas, IVA e IIEE, entre outras.

Se require información adicional de parte de España pódese consultar o banner Brexit Comercio na web Secretaría de Estado de Comercio, así como as ligazóns para realizar as diferentes tramitacións e controis de mercadorías correspondentes a esta Secretaría de estado.

Por outra banda, os requisitos que Reino Unido estableceu para o acceso o seu mercado, pódesen consultar nas Guías de acceso ó mercado do Reino Unido a partir do 1 enero de 2021 elaboradas pola Oficina Económica e Comercial de España en Londres. Nestes documentos explícanse os procedementos aduaneiros de importación no Reino Unido, así coma introdución de controis fronteirizos para os bens controlados en tres etapas ata o 1 de xullo de 2021, e os modelos de despacho previo e almacenamento provisional que se implantarán para as importacións para partir do mes de xullo de 2021. Ademais, achéganse notas informativas sobre temas horizontais, como a adaptación da marcado CE, os criterios sobre as regras de orixe, os cambios no portal de licitacións públicas ou as implicacións do IVE/IVE no comercio electrónico para vendas B2 C.

Esta serie de documentos complétase cuns manuais específicos de produtos sometidos a controis por etapas. Cada manual explica cales son as autoridades competentes no Reino Unido para realizar os controis. En cada fase (xaneiro, abril ou xullo de 2021) descríbense os produtos afectados por estes controis, os procedementos telemáticos que aplican na importación, onde se localizan os controis, un diagrama de fluxo do proceso, os pasos previos á importación e ao chegar a fronteira, coas responsabilidades do exportador e importador.

Todos os Ministerios, ademais de Presidencia do Goberno, teñen información sobre o Brexit nas súas páxinas web que pode ser consultada.