Borrador de Orde que regula o aproveitamento de enerxía geotérmica de moi baixa temperatura

Proxecto de Orde pola que se regula o aproveitamento de enerxía geotérmica de moi baixa temperatura asociado ás instalacións térmicas de calefacción, climatización e auga quente sanitaria en edificios dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxecto
Establecer os procedementos que permitan simplificar e axilizar a tramitación administrativa que corresponda á Consellería de Economía e Industria para a posta en marcha de instalacións térmicas que utilicen enerxía geotérmica de moi baixa entalpía mediante o emprego de bombas de calor.
Así mesmo, establecer as condicións e requisitos que deben cumprir estas instalacións térmicas para poder ser consideradas como instalacións que empregan fontes de enerxía renovables, en aplicación dos criterios contidos na Directiva 2009/28/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables.
Prazo de presentación de alegacións: pendente de publicación no DOG.