Ayudas para la innovación, investigación y empleo

Axudas abertas para a innovación, a investigación e o impulso do emprego

Durante os primeiros meses do ano se han convocado varias ayudas de carácter estatal para favorecer la investigación y la innovación en la industria:

Axudas públicas a proxectos estratéxicos orientados á transición ecolóxica e á transición dixital, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023 Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación Organismos de investigación e de difusión de coñecementos Ata o 19/1/2022
Axudas públicas a proxectos de colaboración público-privada Ministerio de Ciencia e Innovación Organismos de investigación e difusión de coñecementos, empresas e asociacións empresariais sectoriais Ata o 9/2/2022
Programa Investigo: Axudas á contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación Consellería de Emprego e Igualdade Organismos de investigación e difusión de coñecementos, empresas que estean a investir en investigación e innovación pertencentes ao sector público ou privado Ata o 3/2/2022
Axudas a organismos de investigación e de difusión de coñecementos para proxectos de I D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Organismos de investigación e difusión de coñecementos Ata o 10/2/2022
Axudas para proxectos de dixitalización de «última milla» en empresas do sector turístico Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Empresas do sector turístico, empresas cuxa actividade lles permita constituírse en socios tecnolóxicos e con experiencia demostrable no ámbito turístico e asociacións profesionais e empresariais relacionadas co sector turístico Ata o 8/2/2022
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2021 Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación Organismos de investigación e difusión de coñecementos Investigadores ata o 3/2/2022 e centros ata o 10/2/2022
Axudas para contratos Ramón y Cajal Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación Organismos de investigación e difusión de coñecementos Ata o 8/2/2022
Axudas para contratos Torres Quevedo Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación Empresas, centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica; asociacións empresariais e parques científicos e tecnolóxicos Ata o 23/2/2022
Axudas para contratos para a formación de investigadores en empresas (Doctorados Industriais) 2021 Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación Empresas Ata o 24/2/2022
PROFARMA (2021-2022): Fomento da competitividade na Industria Farmacéutica Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Empresas do sector farmacéutico, ubicadas en España, que fabriquen ou comercialicen medicamentos de uso humano e que realicen actividades de I D i farmacéutica en España Ata o 31/1/2022
Programa Innova Invest, subvencións destinadas a promocionar investimentos en España cun alto compoñente innovador realizadas por empresas con participación de capital estranxeiro ICEX España Empresas válidamente constituídas en España que conten cunha participación estranxeira de alomenos o 50 % do seu capital social Ata o 14/2/2022
KIT DIXITAL axudas para a dixitalización de pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital Pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego Aberto o prazo de adhesión dos axentes dinamizado-res

 

 Tamén a administración autonómica de Galicia ten convocadas varias subvencións para axudar ás empresas a impulsar a contratación de persoal e a innovación nos seus procesos.

Convocatoria Entidade Beneficiarios Prazo de solicitude
Axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo (TR341D) Consellería de Emprego e Igualdade Persoas traballadoras autónomas Ata o 30/09/2022
Programa do bono das persoas autónomas (TR341Q) Consellería de Emprego e Igualdade Persoas traballadoras autónomas, sociedades de calquera clase e comunidades de bens Ata o 14/02/2022
Axudas para os investimentos relacionados coa elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas (MR361A) Consellería do Medio Rural Empresas vitivinícolas, organizacións de produtores vitivinícolas, asociacións de dous ou máis produtores, organizacións interprofesionais Ata o 31/01/2022
Programa Investigo: Axudas á contratación de persoas mozas en iniciativas de investigación e innovación (TR349V) Consellería de Emprego e Igualdade Empresas privadas ou públicas e organismos de investigación e difusión de coñecementos Ata o 3/2/2022
Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (IG501A) Instituto Galego de Promoción Económica Autónomos e as microempresas e pequenas empresas de nova creación, membros de unidade familiar dunha explotación agraria Ata o 8/03/2022
Programa REACCIONA (IG401A) IGAPE, GAIN, AMTEGA Pemes, incluídos os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade 28/01/2022
04/03/2022
08/04/2022