En cumprimento co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmase ao usuario que esta páxina web é titularidade da Cámara Oficial Mineira de Galicia (en diante, o titular ou Cámara Oficial Mineira de Galicia), con domicilio en Rúa Juana Capdevielle, 2, Edificio Expocoruña, 15008, A Coruña; CIF Q1570001F, teléfono +34 635 559 698 e correo electrónico: cmg@camaraminera.org.

 

 

Dereitos de propiedade intelectual

Todos os contidos do sitio web camaraminera.org (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade da Cámara Oficial Mineira de Galicia e dos provedores de contidos. Neste último caso, foron obxecto de licenza ou cesión por parte destes, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia e encóntrase baixo a protección das normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

 

  • As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do sitio web son titularidade da Cámara Oficial Mineira de Galicia e de terceiros, en ambos os casos debidamente rexistrados.

 

  • Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade da Cámara Oficial Mineira de Galicia das entidades provedoras de información, e non poden ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen a expresa autorización por parte do titular do devandito contido.

 

Manifestacións

A Cámara Oficial Mineira de Galicia manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e a utilización deste. Non obstante, a Cámara Oficial Mineira de Galicia non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por terceiros, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.

 

O sitio web camaraminera.com podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas, polo que non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a camaraminera.org exonera a Cámara Oficial Mineira de Galicia de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.

 

 

Limitación de responsabilidade

A Cámara Oficial Mineira de Galicia non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web camaraminera.org ou á información contida nel. A Cámara Oficial Mineira de Galicia non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso deste sitio web.

A Cámara Oficial Mineira de Galicia exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web camaraminera.org.

 

 

Enlaces hipervínculos

Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo á web camaraminera.org comprométense a non establecer enlaces a sitios web nos que no apareza o logotipo da Cámara Oficial Mineira de Galicia e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.

Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo á web camaraminera.org comprométense, así mesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñgan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe da Cámara Oficial Mineira de Galicia.

A inclusión de hipervínculos na web camaraminera.org non implica necesariamente que a Cámara Oficial Mineira de Galicia manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web no que se estableza o enlace.

A presenza de hipervínculos en camaraminera.org ten unha finalidade simplemente informativa, motivo polo cal, a Cámara Oficial Mineira de Galicia non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto á comerciabilidade, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

 

Protección de datos persoais

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), a Cámara Oficial Mineira de Galicia garante a total privacidade dos datos persoais dos clientes e usuarios do sitio web. Todos os enviados a través dos formularios ou correos electrónicos que figuran na páxina web forman parte dun ficheiro titularidade da Cámara Oficial Mineira de Galicia, que foi debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

 

Os datos de carácter persoal recollidos a través da web da Cámara Oficial Mineira de Galicia serán obxecto de tratamento coa finalidade de solicitar información e/ou consulta.

 

Así mesmo, infórmase de que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación aos seus datos persoais mediante escrito dirixido ao domicilio social da entidade ou ao enderezo de correo electrónico cmg@camaraminera.org

 

 

 

Comunicacións comerciais

A Cámara Oficial Mineira de Galicia é contraria ao spam e así, en cumprimento do disposto na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, non enviará comunicacións comerciais non desexadas aos usuarios que poidan ceder os seus datos e cos cales non existise relación comercial previa, a non ser que o usuario o autorice expresamente.

 

A Cámara Oficial Mineira de Galicia recoñece a grande importancia que ten para os seus clientes a privacidade da información persoal facilitada polos seus usuarios, de tal maneira que se calquera usuario recibise por correo electrónico calquera comunicación comercial que non fose solicitada, rogamos que se poña en contacto connosco, coa finalidade de evitar que se volva repetir esa situación (+34 635 559 698 e correo electrónico: cmg@camaraminera.org).

 

 

Xurisdición e lei aplicable

As condicións xerais expostas no correspondente aviso legal rexerase pola lexislación e xurisdición española. Os xulgados e tribunais da Coruña terán a competencia para a resolución de calquera conflito que puidese derivarse das presentes condicións.