A Cámara Mineira demanda garantías de compatibilidade con outros usos do chan

A Cámara Oficial Mineira de Galicia demanda garantías de compatibilidade da actividade extractiva con outros usos do chan
  • Así llo sinalou á Xunta a través das alegacións presentadas ao Plan Director da Rede Natura 2000 e ao borrador de anteproxecto da Lei de Montes
  • A Cámara presentou tamén propostas de mellora ao proxecto de Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil

A Coruña, 10 de agosto de 2011.

A Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) remitiu á Xunta as súas alegacións ao Plan Director da Rede Natura 2000 e ao borrador de anteproxecto da Lei de Montes, nas que demanda garantías de compatibilidade da actividade extractiva con outros usos do chan.
A entidade cameral sinala que, segundo a lexislación, calquera prohibición contida nos instrumentos de ordenación sobre actividades incluídas na Lei de Minas deberá ser motivada e non poderá ser de carácter xenérico, como se recolle nos dous documentos alegados. Neste sentido, a cámara propón que se avalíen os riscos de impacto ambiental caso a caso. Para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, a exclusión da actividade extractiva na Rede Natura 2000, ademais de ter diversos defectos desde o punto de vista xurídico, contradi “a propia esencia de Rede Natura 2000 tal e como foi concibida en Europa”.
Así, a Orientación da Comisión Europea sobre a realización de actividades extractivas non enerxéticas de conformidade cos requisitos de Natura 2000 insiste en que a Rede Natura 2000 “non é un sistema de estritas reservas naturais das que se exclúa toda actividade humana” e que as directivas da Unión Europea sobre hábitats e aves “garanten que as actividades humanas, entre outras as extractivas non enerxéticas, realícense de xeito que non afecten negativamente á integridade dos lugares Natura 2000”.
RELEVANCIA ECONÓMICA DO SECTOR
As alegacións presentadas poñen de manifesto a incoherencia de prohibir con carácter xenérico minaríaa e non outras actuacións necesarias para o desenvolvemento socioeconómico que tamén teñen un evidente impacto no medio, como as infraestruturas de todo tipo. Neste sentido, desde a cámara destácase a relevancia do sector mineiro na economía galega, con preto de 400 explotacións e case 6.000 empregos, segundo os datos estatísticos de 2010.
A aplicación do Plan Director da Rede Natura 2000 elaborado pola Xunta afectaría a máis dun 15% destas explotacións, que suman uns 1.000 postos de traballo. O Comité de Normas da COMG lembra tamén que os recursos mineiros son, segundo a Lei de Minas, bens de dominio público e, en palabras do Tribunal Supremo “bens cativos”, ao vir dada a súa situación pola propia natureza sen posibilidade de elixir onde situar a explotación.
LEI DE MONTES
Respecto a a Lei de Montes, a Cámara Oficial Mineira de Galicia demanda que se considere a explotación dos recursos minerais “como un importante recurso dos montes” e a inclusión da entidade cameral no Consello Forestal de Galicia, “dada a importancia do sector mineiro na planificación do aproveitamento económico dos montes”.
Ademais, insístese no respecto aos dereitos mineiros existentes e á Lei de Ordenación de Minaríaa de Galicia na redacción de diversos artigos, nos que non se contempla a realidade das concesións mineiras nin as posibilidades do subsolo forestal.
PLAN HIDROLÓXICO DO MIÑO-SIL
A exposición pública da proposta de Proxecto de Plan Hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil motivou tamén a presentación de alegacións por parte da Cámara Oficial Mineira de Galicia. A entidade demándalle á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil a modificación de diversos artigos que non garanten o respecto aos dereitos mineiros para garantir a viabilidade da actividade extractiva no dominio público hidráulico e na zona de policía.
Trátase, unha vez máis de apostar pola compatibilización dos dous usos a favor do desenvolvemento sustentable de Galicia.
EMPRESAS MINEIRAS
A Cámara Oficial Mineira de Galicia, con sede na cidade da Coruña, representa o sector industrial dos recursos minerais na Comunidade autónoma: empresas mineiras, nas que se inclúen os subsectores das augas minerais naturais envasadas, os áridos, os balnearios, a cerámica, minaríaa enerxética, o granito, a lousa, as rocas industriais e outros. É unha corporación de dereito público fundada no ano 1925 e un órgano consultivo da Administración tutelado pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.